Hva?
Miljøverndepartementet har i sitt
bestillingsbrev 12. april 2007, vist til
det nasjonale målet om at det skal
opprettes ni nasjonale villreinområder (fra
Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007)
"
Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets
miljøtilstand
")
Hvorfor?
Hvordan?
Arbeidet organiseres gjennom en regional
planprosess etter plan- og bygningsloven.
Dette innebærer politisk stying, nært
samarbeid med kommuner og berørte parter,
og at planen vedtas politisk av de berørte
fylkestingene.
Som faglig grunnlag er det utarbeidet et kart
over biologisk leveområde for villrein
.


Rogaland:
Suldal
Hjelmeland
Strand
Forsand
Gjesdal
BjerkreimAust- Agder:
Åmli
Bygland
Valle
BykleVest-Agder:
Sirdal
Kvinesdal
Hægebostad
ÅseralTelemark:
Fyresdal
Tokke
VinjeHordaland:
Odda
Regionalplan for Setesdal Vesthei
Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei
Det er vedtatt å starte en regional planprosess for heiområdene. Den skal
føre til utarbeiding av en plan med retningslinjer for arealbruk, rammer for
verdiskaping, og et nasjonalt villreinområde som sikrer en livskraftig
villreinbestand i heiene over lang tid. Dette skal skje ved å forene mål om
lokal omstilling og utvikling med nasjonale mål om en helhetlig
forvaltning av fjellområdene, og sikring av villreinens leveområder. Det
skal fokuseres på bruk, vern og verdiskaping.
Web-ansvarlig J. Jastrey
Heiplanen
Tegning: Rune Roalkvam
"Fra menighet til samfunn"
Bern konvensjonen forplikter. Vi skal
redusere tapet av biologisk mangfold.
Vi har eit internasjonalt ansvar i å ta
vare på villreinen. Vi har erkjent at
dersom vi skal ta vare på villreinen, må
det fokuseres på arealforvaltning og
ikke bare på hvor stor eller liten
stammen er - fra stamme til areal. Skal
vi få til dette er det lagd et slagord om
villreinen - fra menighet til samfunn.
Les mer
her
- Bruk, vern og verdiskaping
Oppdatering:sist oppdatert 20.08.2014.

SIDENE OPPDATERES IKKE ETTER 01.01.2014

Nyere informasjon kan finnes på
austagderfk.no,vaf.no, rogfk.no, telemark.no eller
villrein.no

All informasjon på denne siden vil være utdatert fra
og med 01.01.2014 - vennligst besøk de andre sidene
for ny informasjon.

Se HER for linker til vedtak, kart og
plandokument

Oppdatert August, 2014