Welcome to Our Website
§ 4-1. Planprogram
For alle regionale planer og kommuneplaner, og for
reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og
samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et
planprogram som grunnlag for planarbeidet (for lovtekst og
kommentar, ser
her).
Planprogrammet ble vedtatt i fylkestingene våren 2010, og du kan laste det
ned
her.
Regional plan
En regional plan utarbeides i samsvar med plan- og bygningsloven, kapittel 8 (for lovtekst se her, og lovkommentar se her). Regional
planlegging karakteriseres av bl.a.:

- fokus på avgrenset tema som er aktuelt i flere kommuner og/eller fylker
- planen skal
tilpasse og prioritere nasjonale mål til situasjonen i fylkene
- planen skal behandle oppgaver som krever
avveiing og avklaring mellom forskjellige interesser
- planlegging skal skje i
åpenhet og i medvirkning med berørte parter
- vedtak skal fattes av
folkevalgt organ, dvs. fylkesting

Planprogram
Heiplanen - prosessen
Planforslag
vedtatt av
styret
23.5.2011
Utarbeiding
av
planprogram
Vedtak
planprogram
Utarbeiding av
regional plan
2009
2008
2010
2011
2012
Høring
planprogram
Høring
planforslag
til 15/11-11
Vedtak
regional
plan
Forenklet flytdiagram for planprosessen
Utlegging til
off.ettersyn
fra
fylkestingene
Planforslag
vedtatt av
styret
18.01.2012
Behandling i
fylkestingene
mars-april 2012