Det arrangeres fylkesvise møter for planfaglig
nettverksgruppe og styremedlemmer i
feb./mars
2011
- se innkalling her , arbeidsutkast her og
plankart
her

Referat fra møte om Aust-Agder i Bygland her
Referat fra møte om Telemark i Dalen her
Referat fra møte om Vest-Agder i Kvinesdal her
Referat fra møte om Rogaland her
Styremøte 23.5. 2011
Vedtaksprotokoll her
Innkalling/Sakspapir her
Forslag til høringsdokument her
Plankart her (lav oppløsning)
eller
her (høy oppløsning)
Bakgrunnsstoff
Oppstart
Styringsgruppe
Arbeidsutvalg planprogram
Heiplanen - dokumenter
Fag-/forskningsstoff
Villrein og ferdsel (seminarrapport)
Planprogram
Styringsgruppa har behandlet sak om
planprogrammet 2.2.2010.
Les vedtaket i styringsgruppa
her.

Planprogrammet er nå vedtatt i samsvar med
styrets vedtak i alle fylkestingene.
Vedtatt planprogramkan lastes ned og
leses
her. Aust-Agder vedtok et tillegg,
som kan leses
her

Møte i Kristiansand 10. juni
Les innkallingen her,
og notat til arbeidsmøtet
her,
vedlegg
soneinndeling her , kart her (litt tung fil)
Hardangervidda-soner
her
Annet
Planfaglig nettverksgruppe
Møte i Kristiansand 15. november
Innkalling her
Arbeidsutkast til Heiplanen her
Innspill fra kommunene her
Se rapport fra Setesdalskommunene her
kart fra Setesdalsinnspillet - se her
RAPPORT FRA STUDIETUR - les her
Møte i AU og Styret 9.-10.12. 2010
Innkalling/sakspapir AU - her
Innkalling sakspapir styret - her
Innspill fra kommunene - her
Rapport Setesdal - her
Kart Setesdal - her
Referat fra AU - her
Referat fra styret - her
Innlegg til AU/Styret - her
Innlegg fra FM i AustAgder - her
Innlegg fra FM i VestAgder - her
Innspill fra FM i AustAgder - her
Møte i Styret 31.1. 2011
Saksliste 31.1.2011- her
Se revidert forslag etter styremøtet her og
forslag plankart -
her
Andre styremøter
Vedtaksprotokoll 31.1.2011 - her
Innspill fra fylkesmennene april 2011 før
styrebehandling av plandokument
FM i Telemark, her
FM i Rogaland, her
FM i Aust Agder, her
FM i Vest Agder, her
Styremøte 18.1.2012
Vedtaksprotokoll her
Innkallling og saksframstilling her
Oppsummering av høringsuttaler her
Nytt pkt 5 i forslag til vedtak her
Retningslinjer Aust Agder her
Dokument til den politiske behandlingen
i fylkeskommunene
Vedtaksprotokollen fra siste styremøte kan leses her
Høringsforslag, Heiplanen leses her
Høringsforslag plankart ses her
Oppsummering av høringsuttaler leses her
Kart over endring Sirdal ses her