Heiplanen - høring av
planforslag
Videre prosess (se også "prosessen" og §§8.3 og 8.4 i plan- og bygningsloven):
A. Behandling av planforslaget i 5 fylkesting - her er det gjort vedtak om at planforslaget skal legges ut til høring.
Saksframstilling og vedtakene kan leses på fylkeskommunenes egne hjemmesider - alle ble vedtatt enstemmig.
B. Høringsperioden er fra september 2011 - 15. november 2011.
C. Saken tas opp i alle berørte kommuner, organisasjoner, lag, statlige organer. Alle som har interesse av saken kan
uttale seg.
D. Deretter vurderes innkomne høringsinnspill, og det gjøres evt. endringer.
E. Saken tas opp til endelig vedtak i fylkestingene.
Planforslag - høringsutgave klikk her
Plankart - høringsutgave klikk her
(5 MB)
Skjermoppløsning
Styret vedtok 23.5. et planforslag (se nedenfor), som nå er sendt til fylkeskommunene for videre
behandling. (Se under dokumenter for sakspapir og vedtaksprotokoll.)
Høringsuttaler
Grunneiere/enkelpersoner
Høringen er avsluttet - VIDERE FRAMDRIFT se her